Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Bude mít Slovensko horninový symbol?

Na zajímavý materiál který by se mohl stát horninovým symbolem Slovenska upozornil již v minulém století slovenský geolog Rudolf Ďuďa (1986). Jde o obsidián - přírodní sklo z východního Slovenska od obce Viničky. Prosadit se jeho zpracování tehdy na Slovensku nepodařilo. Jeho kvalita byla nicméně ověřena a obsidián z Viniček byl použit šperkaři družstva GRANÁT v Turnově v roce 1987 na výrobu stříbrných závěsů, broží a špendlíků při příležitosti druhé mezinárodní konference o přírodních sklech.

Permokarbonská silicifikovaná dřeva z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve

Na sjezdu České geologické společnosti ve Volarech v září‭ ‬2007‭ ‬byla jednou z nejzajímavějších přednášek prezentace Mgr.‭ ‬Petry Matysové.‭ ‬Přednášela o výsledcích geochemického studia silicifikace permokarbonských rostlin jak se jím zabývala ve své diplomové práci dokončené v roce‭ ‬2006.‭ ‬K této práci o silicifikaci,‭ ‬i těch které budou následovat,‭ ‬se určitě budeme vracet,‭ ‬protože metodiku lze aplikovat i na tercierní opalizovaná dřeva z tufů a tufitů středního Slovenska.‭ ‬Nyní uvádíme alespoň souhrn v němž jsou základní údaje o velmi dobré a zajímavé diplomové práci této čerstvé magistry.

Historie smaragdových syntéz

Prvé, nepříliš jasné zprávy o výrobě umělého smaragdu pocházejí již z poloviny 19. století, tedy z doby, kdy byl nejoblíbenějším šperkovým kamenem vůbec. Francouz Ebelman tehdy získal po roztavení obecného berylu s kyselinou boritou (H3BO3) a nepatrnou přísadou kysličníku chromitého (Cr203), sytě zelené jehlice. Mohlo jít o první „syntézu“ smaragdu. Vzorky se bohužel nedochovaly. Stejná je situace v případě třímilimetrových zelených sloupečků, které získali další Francouzi Hautefeuille a Perrey v roce 1888 z taveniny úlomků berylu s kyselým molybdenanem lithným (LiHMoO4) a opět nepatrným množstvím Cr203. Šlo li skutečně smaragd, uspokojivě prokázáno není. V San Francisku se o získání krystalů úspěšně pokoušel Carrol Chatam. Na trh uvedl první krystaly v roce 1938. Jeho výrobní postup vylepšil jeho syn a s kameny vyráběnými jeho metodou, označovanými „Chatham“, se v USA běžně pracuje.

Využití petrologie a mineralogie v průmyslu brusiva

Převážná většina produktů vyráběných člověkem má charakter srovnatelný s horninami a minerály, a to i v případě, že analogy sloučenin, tyto produkty tvořící, se v přírodních podmínkách nevyskytují. Pro poznání a vývoj v keramice, sklářství, i brusném průmyslu, je aplikovaná mineralogie významným pomocníkem. Využití jejích klasických metod, počínaje mikroskopickou analýzou, umožňuje řešit mnohé technologické problémy. Názorným příkladem jejich využití jsou zkušenosti získané při výrobě brusiva a brusných nástrojů.

Severočeské porcelanity

Jako porcelanity, nebo porcelánové jaspisy označujeme všechny tepelně přeměněné horniny, které vznikly vypálením jílovitých hornin, kromě zemních požárů jde také o kontakt s vyvřelinami. V severočeské hnědouhelné pánvi porcelanity vznikaly v důsledku fosilních přírodních požárů při výchozech uhelných sloji od svrchního pliocěnu přes pleistocén. Další zde vznikají dosud při požárech a prohořívání uhelných slojí v dobývacích prostorech od zahájení těžby v 18. století.

Syndikovat obsah