Historické sklo - multidisciplinárně o historickom skle III

Slovenská archeologická společnost SAV vydala koncem roku 2018 recenzovanou monografii Historické sklo. Jde o třetí ze série původních souborných publikací věnovaných historickému sklu. Editorem je stejně jako dvou předchozích Danica Staššíková-Štukovská, předsedkyně Komise historického skla, která působí při výboru Slovenské archeologické společnosti SAV (http://www.sas.sav.sk/komisie-sas/komisia-historia-skla). Editorka si zaslouží za svou práci ocenění, jde totiž o významný soubor informací o skle a skleněných výrobcích. Publikace v rozsahu 410 stran obsahuje 31 kapitol rozdělených do osmi tématických okruhů. Čtyřicet osm autorů ze sedmi zemí Evropy (včetně Česka) se zasloužilo o velmi zajímavou interdisciplinární práci věnovanou problematice historického skla. Texty jsou doplněny abstraktem v anglickém nebo slovenském jazyce. Kniha má 152 barevných ilustrací, 15 barevných diagramů, 129 černobílých ilustrací, 24 tabulek a 16 grafů. Objednat publikaci lze na adrese sas.sav.archeologia@gmail.com .

Dovolím si na tomto místě citovat z úvodní kapitoly:

Sklo a predmety z neho vyrobené patria k ideálnym materiálom pre multidisciplinárny záujem.
Venujú im pozornosť tak spoločenské vedy a umenie ako aj prírodovedné a technické disciplíny.
V tomto kontexte z nášho pohľadu skutočný záujem o výskum historického skla a aplikáciu novozískaných poznatkov na Slovensku pokrivkáva, hoci sa na poznatky o histórii skla každý odvoláva.
V predkladanej monografii, ktorá je treťou zo série našich kolektívnych prác, prinášame
aktuálne poznatky z rôznych oblastí multidisciplinárneho záujmu o výskum historických skiel
predovšetkým na Slovensku alebo aj v zahraničí, ako pomoc základnému výskumu či tvorbe
objektívnych poznatkov o historickom skle u nás. Našim cieľom je podporiť spoluprácu či vzájomnú informovanosť rôznych odborov o získané výsledky a metodiku v oblasti výskumu historických skiel. Zvoleným, a predchádzajúcimi publikáciami tejto série už osvedčeným, tematickým členením sme sa snažili zastrešiť kapitoly, ktoré sú zamerané na obdobie alebo oblasť historického skla. Sú od seba oddelené prekladacími listami s krátkymi úvodmi, ktoré bližšie približujú danú tému, dôvody jej začlenenia a prínos k poznatkom o historických sklách predovšetkým na Slovensku.

Kapitoly, ktoré vypĺňajú konkrétnu tému sú samostatnými celkami, prinášajú nový alebo
aktualizovaný poznatok významný pre multidisciplinárny výskum a poznávanie historického skla.
Sú výberom z aktuálneho vedeckého výskumu v rokoch 2011-2017, o ktorom sme cestou našich
konferencií a diskusných okrúhlych stoloch diskutovali alebo ho priamo iniciovali a podporovali.
Nejde iba o predstavenie poznatku, ale každá kapitola je zároveň samostatným prameňom, ku
ktorému sa možno v budúcnosti vracať.... … ...

Multidisciplinárny charakter knihy si vyžiadal i väčší počet posudzovateľov a odborných kon-
zultantov, aby sme zabezpečili spoľahlivú úroveň publikovaných výsledkov.
Projekt z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názory autorov a fond nezodpovedá za obsah. Vydanie knihy finančne tiež podporili: Slovenská sklárska spoločnosť člen ZSVTS, Spoločnosť Antona Točíka a Slovenská archeologická spoločnosť. Ďakujeme!
Významná část publikace je věnována popisu historických skleněných ozdob, jejich identifikaci a rozlišení od materiálů (drahých kamenů) přírodních. Zaslouží si proto pozornost nejen sklářů, archeologů a historiků, ale i šperkařů. Vydání publikace je záslužným činem a lze jí všem zájemcům doporučit.

Obr. 1 – Přebal publikace Historické sklo III

přílohy A – Identifikácia sklenených náhrad drahých kameňov

B – Sklo jako náhrada v stredovekých kresťanských symboloch