Maloplošná chráněná území Libereckého kraje

Publikaci vydal Liberecký kraj v roce 2015, jde o 3. výrazně přepracované a doplněné vydání. To ostatně připomínají sami autoři (J. Sýkorová, R. Vlčková, M. Modrý a kolektiv) v předmluvě: „Držíte v rukou v pořadí již třetí vydání stejnojmenné publikace, oproti oběma předchozím ale zásadně přepracované, protože od posledního vydání v roce 2007 došlo v této oblasti k mnoha změnám. Především narostl celkový počet maloplošných chráněných území...“
Publikace vznikla ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která spravuje většinu z představovaných lokalit a na území chráněných krajinných oblastí vykonává státní správu.
Liberecký kraj patří sice rozlohou mezi ty nejmenší, ale co se týče přírodní rozmanitosti a zastoupených ekosystémů, patří k těm nejbohatším. Jsou zde nejrůznější horninová společenství od krystalických břidlic, karbonátových hornin přes granitoidy k sopečným výlevům melafyrů permokarbonského a čedičů tercierního stáří. Geologická rozmanitost podporuje i zdejší lokální ekosystémy od tundrových společenstev ve vrcholových partiích Krkonoš, přes horské a podhorské lesní porosty až po mokřady a rašeliniště.
Pestrost geologická je důvodem proč jsou chráněny mnohé geologické a geomorfologické útvary.
Na tomto místě lze připomenout PR Hruboskalsko (pískovcová skalní města), NPP Bozkovské jeskyně, NPP Kozákov (naleziště achátů, jaspisů, ale i olivínu a zeolitů) a NPP Panská skála (sloupcová odlučnost čedičů).

Přehled maloplošných chráněných území – celkový počet – 125; celková rozloha – 5 844,572 ha
Národní přírodní rezervace 8 2 426,260
Národní přírodní památka 9 430.170
Přírodní rezervace 36 1 945,950
Přírodní památka 72 742,192 ha

Popisy jednotlivých území doplněné ilustračními fotografiemi jsou na 128 stránkách a připojené mapce. U každé památky nebo rezervace jsou uvedeny její parametry, výměra v ha, rok vyhlášení, rozsah nadmořské výšky a území obce. Stručné popisy území s barevnými ilustračními fotografiemi jsou doplněny Rejstříkem významných druhů (hub, mechorostů, cévnatých rostlin a živočichů) v zájmovém prostoru žijících; Rejstříkem všech 125 chráněných území a také Kontakty na příslušné orgány ochrany přírody.
Publikaci lze doporučit geologům, biologům i všem zájemcům o přírodní krásy Libereckého kraje.
Lze jí, jako účelovou publikaci získat od KU Libereckého kraje oddělení zemědělství a ochrany přírody, odbor životního prostředí a zemědělství radka.vlckova@kraj-lbc.cz 

Obsahem, rozsahem i typografickou kvalitou publikace jsem byl mile překvapen. Pozornost i pochvalu si bezesporu zaslouží.

Obrázky: 
publikace Maloplošná chráněná území Libereckého kraje