Diagnostika

Hodnoceni a oceňování drahokamů vždy vyžadovalo velké znalosti a zkušenosti. Se zdokonalováním technologie výroby syntetických drahokamů však pomalu přišla doba, kdy k přesnému posouzení nestačí ani hluboké znalosti a široké zkušenosti. Zodpovědní znalci proto stále častěji používají kromě zraku a lupy různých technických prostředků, umožňujících přesnou analýzu a hodnocení zkoumaného kamene.

Znalec většinou pracuje přímo před zákazníkem, který se tak může osobně přesvědčit o pravosti a kvalitě zkoumaného kamene. Z této zásady také musí vycházet návrhy přístrojů určených ke zkoumání. Jednotlivé přístroje musí mít malé rozměry a možnost využívat jich kombinovaně. Jde vlastně o minilaboratoře. Příkladem takového přístupu k možnosti určovat šperkové kameny je sestava nazvaná Gemmodul. Na katedře tato sestava je. Obsahuje základní identifikační přístroje s vhodným zdrojem osvětlení. Sestava Gemmodul je modulovou stavbnicí. Má malé rozměry, takže se může umístit na normální pracovní stůl. Základním přístrojem pro zkoumání drahokamů je polaroskop se dvěma polarizačními filtry. Pozorování v polarizovaném světle totiž umožňuje bezpečně určit, zda je zkoumaný kámen opticky izotropní anebo anizotropní. Anizotropní kameny se vyznačují dvojlomem světla.
Pozorování v polarizovaném světle umožňuje také snadno určit směr optických os krystalu. Díky rozdílným vlastnostem v polarizovaném světle lze snadno zjištovat místa vnitřních pnutí, která jsou charakteristická pro syntetické krystaly. Velmi snadno se v polaroskopu také odliší jednoosé a víceosé krystaly a zjistí se lokální prosvětlení a jiné vady, snižující hodnotu kamene.
Druhým modulem zařízení Gemmodul je refraktometr, který slouží k přesnému určení indexu lomu, proměření optických os a ke zjištění dalších optických charakteristik. Na základě zjištěného indexu lomu lze stanovit hustotu v jednotlivých místech krystalu.
Nutným doplňkem pro přesné zkoumání je vhodný zdroj plynule regulovatelného osvětlení. U zařízení Gemmodul k tomu účelu slouží samostatný osvětlovací modul, který je současně zdrojem pro všechny další měřící moduly. Zdroj má elektronickou regulaci v rozmezí O - 10 W a je opatřen speciálním interferenčním filtrem, který dává světlo o vlnové délce 598 nm, stanovené na základě mezinárodní konvence pro prohlížení a hodnocení drahokamů. Pro zkoumání luminiscence je sestava doplněna i dvěma UV lampami s rozdílnou vlnovou délkou. Základní sestava umožňuje určit s dostatečnou přesností (na cca 95%) běžně se vyskytující šperkové kameny přírodní i syntetické. Ne vždy už dokáže rozlišit zda je kámen přírodní nebo vyrobený (přesnost kolem 65 %). Přesnější rozlišení vyžaduje další data. I s tím Gemmodul počítá. Tento systém umožňující postupné pořizování jednotlivých přístrojů se v praxi osvědčil, a je celkem lhostejné zda jde o komerční výrobek, nebo sestavu skládanou individuálně z jednotlivých zakoupených dílů. I základní vybavení, které je na katedře, může být později ještě dále doplňováno o další moduly, které umožní ještě přesnější zkoumání a hodnocení drahokamů, včetně přesnějšího rozlišení jejich původu než dosavadní sestava.