Milí návštěvníci, snad zde najdete informace, které Vás zajímají. Vím, že zájemců o minerály a jejich šperkové využití je velmi mnoho. Ne všichni ale mají dostatek informací o oboru, kterým je gemologie. Pokouším se jim těmito stránkami vyjít vstříc. Texty mohou zájemcům posloužit pro rozšíření jejich znalostí. Pohodové studium všem přeje RNDr. Ivan Turnovec

Odborník kterým se můžeme chlubit

Před 525 lety se narodil Jiří Bauer (1494 -1555), kterého známe pod jménem Georgius Agricola. Ve své době byl označován jako montanista, patřil k významným odborníkům v hornictví a hutnictví kovů, ale i mineralogům a ložiskovým geologům. Působil jako městský lékař v Krušných horách, v Jáchymově, městě se slavnou hornickou tradicí. Jeho díla se stala základem pro moderní evropskou mineralogii.

Historické sklo - multidisciplinárně o historickom skle III

Slovenská archeologická společnost SAV vydala koncem roku 2018 recenzovanou monografii Historické sklo. Jde o třetí ze série původních souborných publikací věnovaných historickému sklu. Editorem je stejně jako dvou předchozích Danica Staššíková-Štukovská, předsedkyně Komise historického skla, která působí při výboru Slovenské archeologické společnosti SAV (http://www.sas.sav.sk/komisie-sas/komisia-historia-skla). Editorka si zaslouží za svou práci ocenění, jde totiž o významný soubor informací o skle a skleněných výrobcích.

Zajímavé jaspisové inkrustace v Laxemburgu v Rakousku

V květnu jsem strávil pár dní v Dolním Rakousku. Navštívil jsem při té příležitosti Laxenburg, který je asi 20 km jižně od Vídně na řece Schwechat. Měl jsem možnost prohlédnout si celý zdejší areál. Kromě parku i zámek Francensburgský hrad a jeho inventář. Nejprve ale pár slov o tomto areálu.

Obhajoby gemologů v Nitře

Již po desáté obhajovali studenti gemologie na Přírodovědecké fakultě university Konstantina Filozofa v Nitře 23. května 2018 své bakalářské práce. Osobně mne překvapily znalosti studentů a kvalita letos obhajovaných prací. Slovensko získalo devět nových gemologů, z toho pět bylo oceněno známkou výborné (to je 55,5 %).

Dnes již Bakaláři gemologie a jejich obhajované práce v roce 2018

Inkrustace císařských kaplí ve 14.století - k 85 narozeninám rytíře RNDr. Františka Skřivánka

Ozdobení stěn karlštejnských kaplí a Svatováclavské kaple v katedrále na Pražském hradě leštěnými drahými kameny je zcela výjimečným projevem české vrcholné gotiky. Jejich výzkumem, a současně i se v 80tých letech minulého století zabývala řada odborníků, významné postavení mezi nimi má RNDr. František Skřivánek. V letošním roce oslavuje tento rytíř řady odborností (kromě popisu středověkých památek, byl i významným jeskyňářem a heraldikem) své pětaosmdesáté narozeniny, ke kterým mu tímto příspěvkem gratulujeme a současně děkujeme za jeho rozsáhlou badatelskou práci.

Zajímavý nález jaspisu na Přerovsku

Na zajímavý nález jaspisového artefaktu upozorňuje A. Uhlíř (2017). Obdobný materiál se v širším okolí nevyskytuje. Místem nálezu je pole na katastru Dřevohostic (okr. Přerov, Olomoucký kraj) cca 1,5 km od středu obce, jde o lokalitu s polycyklickým osídlením sahajícím až do paleolitu. Nálezcem je J. Jakubál. Kus hnědého jaspisu o rozměrech 121 x 109 x 54 mm je zajímavý svým tvarem. Podle nálezce se po určitém naklonění a pohledu na protilehlých stranách kamene objeví dva profily lidské tváře obr. 1. a 2.

Jak Hildegarda von Bingen v 11. století vysvětlovala vznik drahých kamenů

K oblíbeným pracím středověku patřily traktáty o drahých kamenech a jejich významu, označovány byly jako Lithika (z řeckého lithos = kámen), nebo Lapidaria (z latinského lapis = kámen). Mezi ty zajímavé patří i De Lapidibus od Hildegardy von Bingen (1098 - 1179). Jde o čtvrtou knihu z jejího rozsáhlejšího díla Fyzika. Oddíl o drahých kamenech byl dokončen v roce 1150.

Šperky z ostrova Capri

Během květnové návštěvy Neapoli jsem navštívil i ostrov Capri. Vedle přírodních krás jsem tam navštívil několik zlatnictví. Ve dvou z nich jsem se domluvil s majiteli, tamními zlatníky. Pochopil jsem, že na ostrově Capri, stejně jako v celé Itálii, jsou zlatnické dílny specializované. Většinou se zlatníci věnují jednomu typu výroby (i když existují i výjimky). Nejvíc se zpracovávají korály a perly, údajně je turisté nejčastěji kupují. Šperky mne zaujaly i když je zdaleka nelze označit za luxusní. Velmi časté kameje v mušlovině působí občas kýčovitým dojmem.

Diamant Ján Stubňa

Jde o první publikaci ze série učebnic věnovaných identifikaci drahých kamenů. Publikaci vydala v rámci edice Prirodovedec pod číslem 663 v roce 2017 Universita Konstantina Filozofa v Nitře. Rozsah publikace je 95 stran. V 9 kapitolách seznamuje autor čtenáře se souhrnem ověřených i nejnovějších poznatků o diamantu a jeho vlivu ve společnosti. Na tomto místě si dovolím vyjmenovat jednotlivé kapitoly s krátkou charakteristikou:

Minerály Českého středohoří výstava v Ústí nad Labem

Svým rozsahem unikátní výstavu Minerály Českého středohoří zahájilo ve čtvrtek 9. listopadu Muzeum města Ústí nad Labem. Součástí slavnostního zahájení výstavy, na které lze spatřit zhruba 1500 vzorků převážně z Českého středohoří, z nichž některé jsou opravdu výjimečné, byl i křest stejnojmenné knihy a kalendáře. Kurátorce výstavy RNDr. Zuzaně Vařilové se podařilo ve spolupráci se sběrateli vytvořit opravdu zajímavou kolekci.

Syndikovat obsah